Thủ tục làm sổ đỏ

Tư vấn thủ tục làm sổ đỏ nhà chung cư quận Long Biên

Tư vấn thủ tục làm sổ đỏ nhà chung cư quận Long Biên

2012-05-14 12:32:38

Thành phần hồ sơ : 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu, 01 bản chính); 2. Bản sao giấy tờ về tạo lập nhà ở theo quy định tại Điều 43 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006. Đối với tổ chức trong nước đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Quyết định thành lập. Đối với người Việt nam định cư ở nước ngoài đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại việt nam (01 bản sao); 3. Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng nhà ở theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 của Luật nhà ở, bản vẽ sơ đồ nhà ở đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 của Luật nhà ở, trừ trường hợp trong giấy tờ về tạo lập nhà ở quy định tại điểm b khoản này đã có bản vẽ sơ đồ và trên thực tế có thay đổi. (01 bản chính). 4. Lưu ý: Bản sao các văn bản và các giấy tờ về tạo lập nhà ở, công trình xây dựng không phải công chứng; Khi đến nộp hồ sơ, người đề nghị cấp giấy phải đem theo bản chính để đối chiếu. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ). ------------------------------

Tư vấn thủ tục làm sổ đỏ nhà chung cư quận Đống Đa

Tư vấn thủ tục làm sổ đỏ nhà chung cư quận Đống Đa

2012-05-14 12:32:06

Thành phần hồ sơ : 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu, 01 bản chính); 2. Bản sao giấy tờ về tạo lập nhà ở theo quy định tại Điều 43 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006. Đối với tổ chức trong nước đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Quyết định thành lập. Đối với người Việt nam định cư ở nước ngoài đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại việt nam (01 bản sao); 3. Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng nhà ở theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 của Luật nhà ở, bản vẽ sơ đồ nhà ở đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 của Luật nhà ở, trừ trường hợp trong giấy tờ về tạo lập nhà ở quy định tại điểm b khoản này đã có bản vẽ sơ đồ và trên thực tế có thay đổi. (01 bản chính). 4. Lưu ý: Bản sao các văn bản và các giấy tờ về tạo lập nhà ở, công trình xây dựng không phải công chứng; Khi đến nộp hồ sơ, người đề nghị cấp giấy phải đem theo bản chính để đối chiếu. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ). ------------------------------ Thành phần hồ sơ : 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu, 01 bản chính); 2. Bản sao giấy tờ về tạo lập nhà ở theo quy định tại Điều 43 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006. Đối với tổ chức trong nước đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Quyết định thành lập. Đối với người Việt nam định cư ở nước ngoài đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại việt nam (01 bản sao); 3. Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng nhà ở theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 của Luật nhà ở, bản vẽ sơ đồ nhà ở đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 của Luật nhà ở, trừ trường hợp trong giấy tờ về tạo lập nhà ở quy định tại điểm b khoản này đã có bản vẽ sơ đồ và trên thực tế có thay đổi. (01 bản chính). 4. Lưu ý: Bản sao các văn bản và các giấy tờ về tạo lập nhà ở, công trình xây dựng không phải công chứng; Khi đến nộp hồ sơ, người đề nghị cấp giấy phải đem theo bản chính để đối chiếu. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ). ------------------------------

Tư vấn thủ tục làm sổ đỏ nhà chung cư quận Cầu giấy

Tư vấn thủ tục làm sổ đỏ nhà chung cư quận Cầu giấy

2012-05-14 12:31:31

Thành phần hồ sơ : 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu, 01 bản chính); 2. Bản sao giấy tờ về tạo lập nhà ở theo quy định tại Điều 43 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006. Đối với tổ chức trong nước đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Quyết định thành lập. Đối với người Việt nam định cư ở nước ngoài đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại việt nam (01 bản sao); 3. Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng nhà ở theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 của Luật nhà ở, bản vẽ sơ đồ nhà ở đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 của Luật nhà ở, trừ trường hợp trong giấy tờ về tạo lập nhà ở quy định tại điểm b khoản này đã có bản vẽ sơ đồ và trên thực tế có thay đổi. (01 bản chính). 4. Lưu ý: Bản sao các văn bản và các giấy tờ về tạo lập nhà ở, công trình xây dựng không phải công chứng; Khi đến nộp hồ sơ, người đề nghị cấp giấy phải đem theo bản chính để đối chiếu. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ). ------------------------------

Tư vấn thủ tục làm sổ đỏ nhà chung cư quận Thanh Xuân

Tư vấn thủ tục làm sổ đỏ nhà chung cư quận Thanh Xuân

2012-05-14 12:31:00

Thành phần hồ sơ : 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu, 01 bản chính); 2. Bản sao giấy tờ về tạo lập nhà ở theo quy định tại Điều 43 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006. Đối với tổ chức trong nước đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Quyết định thành lập. Đối với người Việt nam định cư ở nước ngoài đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại việt nam (01 bản sao); 3. Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng nhà ở theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 của Luật nhà ở, bản vẽ sơ đồ nhà ở đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 của Luật nhà ở, trừ trường hợp trong giấy tờ về tạo lập nhà ở quy định tại điểm b khoản này đã có bản vẽ sơ đồ và trên thực tế có thay đổi. (01 bản chính). 4. Lưu ý: Bản sao các văn bản và các giấy tờ về tạo lập nhà ở, công trình xây dựng không phải công chứng; Khi đến nộp hồ sơ, người đề nghị cấp giấy phải đem theo bản chính để đối chiếu. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ). ------------------------------

Tư vấn thủ tục làm sổ đỏ nhà chung cư quận Hà Đông

Tư vấn thủ tục làm sổ đỏ nhà chung cư quận Hà Đông

2012-05-14 12:30:16

Thành phần hồ sơ : 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu, 01 bản chính); 2. Bản sao giấy tờ về tạo lập nhà ở theo quy định tại Điều 43 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006. Đối với tổ chức trong nước đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Quyết định thành lập. Đối với người Việt nam định cư ở nước ngoài đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại việt nam (01 bản sao); 3. Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng nhà ở theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 của Luật nhà ở, bản vẽ sơ đồ nhà ở đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 của Luật nhà ở, trừ trường hợp trong giấy tờ về tạo lập nhà ở quy định tại điểm b khoản này đã có bản vẽ sơ đồ và trên thực tế có thay đổi. (01 bản chính). 4. Lưu ý: Bản sao các văn bản và các giấy tờ về tạo lập nhà ở, công trình xây dựng không phải công chứng; Khi đến nộp hồ sơ, người đề nghị cấp giấy phải đem theo bản chính để đối chiếu. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ). ------------------------------

Tư vấn thủ tục làm sổ đỏ nhà chung cư huyện Từ Liêm

Tư vấn thủ tục làm sổ đỏ nhà chung cư huyện Từ Liêm

2012-05-14 12:29:08

Thành phần hồ sơ : 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu, 01 bản chính); 2. Bản sao giấy tờ về tạo lập nhà ở theo quy định tại Điều 43 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006. Đối với tổ chức trong nước đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Quyết định thành lập. Đối với người Việt nam định cư ở nước ngoài đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại việt nam (01 bản sao); 3. Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng nhà ở theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 của Luật nhà ở, bản vẽ sơ đồ nhà ở đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 của Luật nhà ở, trừ trường hợp trong giấy tờ về tạo lập nhà ở quy định tại điểm b khoản này đã có bản vẽ sơ đồ và trên thực tế có thay đổi. (01 bản chính). 4. Lưu ý: Bản sao các văn bản và các giấy tờ về tạo lập nhà ở, công trình xây dựng không phải công chứng; Khi đến nộp hồ sơ, người đề nghị cấp giấy phải đem theo bản chính để đối chiếu. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

Thủ tục làm sổ đỏ nhà chung cư quận Long Biên

Thủ tục làm sổ đỏ nhà chung cư quận Long Biên

2012-05-11 14:50:22

Thành phần hồ sơ : 1.  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu, 01 bản chính);   2.  Bản sao giấy tờ về tạo lập nhà ở theo quy định tại Điều 43 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006. Đối với tổ chức trong nước đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Quyết định thành lập. Đối với người Việt nam định cư ở nước ngoài đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại việt nam (01 bản sao);   3.  Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng nhà ở theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 của Luật nhà ở, bản vẽ sơ đồ nhà ở đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 của Luật nhà ở, trừ trường hợp trong giấy tờ về tạo lập nhà ở quy định tại điểm b khoản này đã có bản vẽ sơ đồ và trên thực tế có thay đổi. (01 bản chính).   4.  Lưu ý: Bản sao các văn bản và các giấy tờ về tạo lập nhà ở, công trình xây dựng không phải công chứng; Khi đến nộp hồ sơ, người đề nghị cấp giấy phải đem theo bản chính để đối chiếu.   Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

Thủ tục làm sổ đỏ nhà chung cư huyện Thanh Trì

Thủ tục làm sổ đỏ nhà chung cư huyện Thanh Trì

2012-05-11 14:48:58

Thành phần hồ sơ : 1.  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu, 01 bản chính);   2.  Bản sao giấy tờ về tạo lập nhà ở theo quy định tại Điều 43 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006. Đối với tổ chức trong nước đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Quyết định thành lập. Đối với người Việt nam định cư ở nước ngoài đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại việt nam (01 bản sao);   3.  Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng nhà ở theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 của Luật nhà ở, bản vẽ sơ đồ nhà ở đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 của Luật nhà ở, trừ trường hợp trong giấy tờ về tạo lập nhà ở quy định tại điểm b khoản này đã có bản vẽ sơ đồ và trên thực tế có thay đổi. (01 bản chính).   4.  Lưu ý: Bản sao các văn bản và các giấy tờ về tạo lập nhà ở, công trình xây dựng không phải công chứng; Khi đến nộp hồ sơ, người đề nghị cấp giấy phải đem theo bản chính để đối chiếu.   Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

Thủ tục làm sổ đỏ nhà chung cư quận Long Biên

Thủ tục làm sổ đỏ nhà chung cư quận Long Biên

2012-05-11 14:47:24

Thành phần hồ sơ : 1. Đơn xin đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 2. Giấy tờ xác nhận về việc mất giấy chứng nhận của cơ quan công an cấp xã, phường và biên lai xác nhận đã đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc báo về việc mất giấy tờ Thành phần hồ sơ : 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu, 01 bản chính); 2. Bản sao giấy tờ về tạo lập nhà ở theo quy định tại Điều 43 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006. Đối với tổ chức trong nước đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Quyết định thành lập. Đối với người Việt nam định cư ở nước ngoài đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại việt nam (01 bản sao); 3. Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng nhà ở theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 của Luật nhà ở, bản vẽ sơ đồ nhà ở đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 của Luật nhà ở, trừ trường hợp trong giấy tờ về tạo lập nhà ở quy định tại điểm b khoản này đã có bản vẽ sơ đồ và trên thực tế có thay đổi. (01 bản chính). 4. Lưu ý: Bản sao các văn bản và các giấy tờ về tạo lập nhà ở, công trình xây dựng không phải công chứng; Khi đến nộp hồ sơ, người đề nghị cấp giấy phải đem theo bản chính để đối chiếu. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

Thủ tục làm sổ đỏ huyện Thanh Trì

Thủ tục làm sổ đỏ huyện Thanh Trì

2012-05-11 14:44:01

Thành phần hồ sơ : 1.  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu, 01 bản chính);   2.  Bản sao giấy tờ về tạo lập nhà ở theo quy định tại Điều 43 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006. Đối với tổ chức trong nước đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Quyết định thành lập. Đối với người Việt nam định cư ở nước ngoài đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại việt nam (01 bản sao);   3.  Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng nhà ở theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 của Luật nhà ở, bản vẽ sơ đồ nhà ở đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 của Luật nhà ở, trừ trường hợp trong giấy tờ về tạo lập nhà ở quy định tại điểm b khoản này đã có bản vẽ sơ đồ và trên thực tế có thay đổi. (01 bản chính).   4.  Lưu ý: Bản sao các văn bản và các giấy tờ về tạo lập nhà ở, công trình xây dựng không phải công chứng; Khi đến nộp hồ sơ, người đề nghị cấp giấy phải đem theo bản chính để đối chiếu.   Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)  

Thủ tục làm sổ đỏ huyện Từ Liêm

Thủ tục làm sổ đỏ huyện Từ Liêm

2012-05-11 14:42:35

Thành phần hồ sơ : 1.  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu, 01 bản chính);   2.  Bản sao giấy tờ về tạo lập nhà ở theo quy định tại Điều 43 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006. Đối với tổ chức trong nước đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Quyết định thành lập. Đối với người Việt nam định cư ở nước ngoài đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại việt nam (01 bản sao);   3.  Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng nhà ở theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 của Luật nhà ở, bản vẽ sơ đồ nhà ở đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 của Luật nhà ở, trừ trường hợp trong giấy tờ về tạo lập nhà ở quy định tại điểm b khoản này đã có bản vẽ sơ đồ và trên thực tế có thay đổi. (01 bản chính).   4.  Lưu ý: Bản sao các văn bản và các giấy tờ về tạo lập nhà ở, công trình xây dựng không phải công chứng; Khi đến nộp hồ sơ, người đề nghị cấp giấy phải đem theo bản chính để đối chiếu.   Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)  

Thủ tục làm sổ đỏ huyện Thanh Xuân

Thủ tục làm sổ đỏ huyện Thanh Xuân

2012-05-11 14:41:44

Thành phần hồ sơ : 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu, 01 bản chính); 2. Bản sao giấy tờ về tạo lập nhà ở theo quy định tại Điều 43 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006. Đối với tổ chức trong nước đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Quyết định thành lập. Đối với người Việt nam định cư ở nước ngoài đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại việt nam (01 bản sao); 3. Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng nhà ở theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 của Luật nhà ở, bản vẽ sơ đồ nhà ở đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 của Luật nhà ở, trừ trường hợp trong giấy tờ về tạo lập nhà ở quy định tại điểm b khoản này đã có bản vẽ sơ đồ và trên thực tế có thay đổi. (01 bản chính). 4. Lưu ý: Bản sao các văn bản và các giấy tờ về tạo lập nhà ở, công trình xây dựng không phải công chứng; Khi đến nộp hồ sơ, người đề nghị cấp giấy phải đem theo bản chính để đối chiếu. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) .

Thủ tục làm sổ đỏ quận Cầu Giấy

Thủ tục làm sổ đỏ quận Cầu Giấy

2012-05-11 13:49:46

1.  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu, 01 bản chính);   2.  Bản sao giấy tờ về tạo lập nhà ở theo quy định tại Điều 43 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006. Đối với tổ chức trong nước đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Quyết định thành lập. Đối với người Việt nam định cư ở nước ngoài đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại việt nam (01 bản sao);  

Thủ tục làm sổ đỏ quận Long Biên

Thủ tục làm sổ đỏ quận Long Biên

2012-05-11 13:48:40

1.  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (có mẫu, 01 bản chính);   2.  Bản sao giấy tờ về tạo lập nhà ở theo quy định tại Điều 43 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006. Đối với tổ chức trong nước đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Quyết định thành lập. Đối với người Việt nam định cư ở nước ngoài đề nghị cấp giấy chứng nhận thì phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại việt nam (01 bản sao);  

 1 2 »